Plaatsaanbiedingen

Voor meer plaatsaanbiedingen, zie vacaturedatabank K.U.Leuven
Voor meer plaatsaanbiedingen in de pastorale sector, zie de Elisabeth-website, http://www.pastoralezorg.be/page/vacatures/
Op http://www.reliwerk.nl/category/vacatures-be/ vindt u nog meer plaatsaanbiedingen.

Verantwoordelijke plaatsingshulp: Prof. Dr. Johan De Tavernier

Vacature: 'Beweging maken en campagne'

Welzijnszorg vzw is een beweging die gelooft in een samenleving zonder armoede.

Om dit te realiseren zoeken we:

Een creatieve enthousiaste duizendpoot als medewerker ‘BEWEGING MAKEN EN CAMPAGNE’ met passie voor “Samen tegen armoede” en met feeling voor media.

Binnen de uitgetekende strategische lijnen zijn dit je  uitdagingen:

 • Je laat de jaarlijkse campagne dragen en verbreden door honderden vrijwilligers om zo  een draagvlak te creëren voor onze doelstellingen en onze organisatie
 • Je zorgt ervoor dat het educatieve luik, de fondsenwerving en de politieke invalshoek in de campagne aan bod komen in al de variaties die nodig zijn naar de verschillende doelgroepen.
 • Samen met de regionale medewerkers til je hun campagne initiatieven op tot wervende en verbindende momenten
 • Je gaat op zoek naar nieuwe doelgroepen en werkt met hen nieuwe campagne ideeën en initiatieven uit
 • Je laat inhoudelijke en educatieve initiatieven schitteren als unieke evenementen
 • Je zoekt voor elk idee, plan of  initiatief van een medewerker de juiste innovatieve en creatieve insteek
 • Je werkt fondsenwervende modellen en acties uit volgens het communicatieplan
 • Vanzelfsprekend zorg je voor de administratieve opvolging van de projecten en initiatieven in functie van de evaluatie en meerjarenplanning
 • Je werkt in team met de stafmedewerker communicatie, die de strategische lijnen uitzet.

Om deze uitdaging samen met ons te realiseren zoeken we een teamspeler die loyaal is aan onze organisatie en haar doelstellingen, die daadkrachtig en actiegericht werkt en sterk is in:

 • Het enthousiasmeren, motiveren en mobiliseren van collega’s, vrijwilligers zowel in jouw voorstellen als in de uitvoering ervan
 • Het overbrengen van duidelijke boodschappen, zowel naar fondsenwerving als naar campagne
 • Het omzetten van creatieve ideeën in werkbare en succesvolle modellen binnen afgesproken kaders.
 • Het aanpakken en realiseren van projecten
 • Helder en overtuigend communiceren zowel mondeling als schriftelijk
 • Helemaal mee is met sociale media en dit doel,- en doelgroepgericht kan inzetten.
 • diplomatisch en krachtdadig samenwerken met onze diverse partners, overheid, sponsors, vrijwilligers, bedrijven, …

Je beschikt over:

 • Een bachelorsdiploma bij voorkeur sociaal cultureel werk of communicatie of je hebt dit bereikt door ervaring
 • Ervaring in opzetten van campagnes is een meerwaarde
 • Ervaring in het bewegingswerk
 • Een rijbewijs(*)
 • Praktische kennis van courante PC-toepassingen en weet vlot om te gaan met sociale media.
 • Een grondige kennis van het Nederlands
 • De nodige flexibiliteit m.b.t. sporadisch avond- en weekendwerk

We bieden je een voltijdse, boeiende en uitdagende job, een contract van onbepaalde duur en een loon dat concurrentieel is binnen de socioculturele sector. Je komt terecht in een stimulerende werkomgeving en werkt vanuit Brussel. Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer wordt 100% vergoed.

(*) Voor werkverplaatsingen geven we de voorkeur aan het openbaar vervoer, maar indien nodig kan je gebruik maken van een cambio-abonnement. (Je moet dan wel minstens 2 jaar over een rijbewijs beschikken)

Interesse?

Mail je gemotiveerde sollicitatie met cv naar Koen Trappeniers, directeur via vacature@welzijnszorg.be en dit ten laatste op 26/01/2017.

We worden graag verrast door een sprankelende en inhoudelijke brief en cv. Op basis hiervan maken we de eerste selectie.

Weerhouden kandidaten krijgen begin februari een schriftelijke proef thuisgestuurd. De selectiegesprekken voorzien we op donderdag 9 februari 2017.

Online geplaatst op 09-01-2017

Inhoudelijk medewerker (m/v)

De vzw Beroepsvereniging voor katholieke pastores in de gezondheids- en welzijnszorg schrijft voor haar werking rond de doelstelling “erkenning spirituele zorgverlening / spiritueel zorgverlener in de gezondheids- en welzijnszorg” een vacature uit voor een deeltijds inhoudelijk medewerker met onmiddellijke indiensttreding.

Functieomschrijving

In opdracht van de Raad van Bestuur, aangestuurd door het dagelijks bestuur en de coördinator:

 • Namens de Beroepsvereniging expertise opbouwen en aanspreekpunt zijn voor de doelstelling: “erkenning spirituele zorgverlening / spiritueel zorgverlener in de gezondheids- en welzijnszorg”
 • Organiseren en inhoudelijk opvolgen van werkgroepen rond kwaliteitserkenning, beroepskwalificatie, functieclassificatie, eenvormige opleiding
 • Een netwerk opbouwen van alle stakeholders (leden van de Beroepsvereniging, alle erkende levensbeschouwingen, politici, relevante organisaties als zorgkoepels, patiëntenverenigingen…) om het maatschappelijk draagvlak voor een erkenning van de spirituele zorgverlening/spiritueel zorgverlener in de gezondheids- en welzijnszorg te vergroten
 • Verzamelen van en meewerken aan wetenschappelijk onderzoek rond de impact van spirituele zorgverlening binnen de gezondheids- en welzijnszorg, zorg dragen voor communicatie en samenwerking met onderzoekscentra zoals ACPT en ERICH
 • Integreren van de verzamelde expertise; bv. door dagelijks bestuur en Raad van Bestuur te informeren, door mee vormingsinitiatieven voor leden en stakeholders te organiseren, door het achtergronddossier up to date te houden
 • Organiseren van initiatieven die de zichtbaarheid van de spirituele dimensie in de zorg in de verschillende media vergroot, in samenwerking met een freelance adviserend lobbyist
 • Zorg dragen voor een optimale interne communicatie met dagelijks bestuur, raad van bestuur en coördinator

We zoeken iemand…

 • met competenties op het gebied van (pastoraal)theologie, pastoraat en spirituele zorg, organisatie, lobbyen en PR
 • met een (pastoraal)theologische universitaire opleiding
 • met voeling met de gezondheids- en welzijnssector
 • met interesse in wetenschappelijk onderzoek inzake spirituele zorg door spiritueel zorgverleners
 • met ervaring in zelfstandig werken
 • die zich kan identificeren met de christelijke traditie
 • die zich kan inschrijven in de doelen, de statuten en de deontologische code van de Beroepsvereniging
 • met een dynamische en enthousiaste persoonlijkheid
 • die communicatief (schriftelijk en mondeling) en sociaal vaardig is
 • die over de nodige diplomatie beschikt bij onderhandelingen
 • die beschikt over een creatieve geest en durft initiatief te nemen
 • die tussentijdse targets kan behalen binnen een vastgesteld timeframe
 • die bereid is tot flexibel werken
 • die bereid is om zich met openbaar vervoer of met eigen vervoer te verplaatsen door gans Vlaanderen

Wij bieden…

 • een deeltijds contract van 40% jobtime voor drie jaar
 • een gepaste verloning met extralegale voordelen en terugbetaling van vervoersonkosten
 • een enthousiast en dynamisch team
 • een centrale werkplek in Brussel, maar mogelijkheid tot thuiswerk
 • ruimte voor creatieve zelfontwikkeling

Procedure

Sollicitatiebrief met motivatie en CV voor 31 januari 2017 richten aan Bert Verbeke, voorzitter: verbekebert@skynet.be.

Een eerste selectie gebeurt op basis van motivatiebrief en CV, waarna de weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek.

Alle kandidaten worden schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing. Kandidaturen worden vertrouwelijk behandeld.

Onmiddellijke indiensttreding.

Inlichtingen

Voor verdere inlichtingen kan je mailen naar Kristien Henderickx, coördinator: kristien_henderickx@hotmail.com.

Informatie over de werking van de Beroepsvereniging vind je op de website www.pastoralezorg.be/page/beroepsvereniging.

Online geplaatst op 09-01-2017

Pastoraal medewerker

De Universitaire Parochie is zowel een rectorale dienst als een officiële rooms-katholieke parochie. Zij behartigt, vanuit een christelijke inspiratie, op een zeer diverse wijze, binnen de universitaire gemeenschap de levensbeschouwelijke en spirituele zorg. Naast haar brede levensbeschouwelijke werking en dienstverlening, die zich ontvouwt in projecten rond gemeenschap, solidariteit en vorming, neemt de Universitaire Parochie ook de verantwoordelijkheid voor christelijke liturgie en sacramenten waar binnen de universitaire gemeenschap. Je functie als studentenpastor en stafmedewerk(st)er betreft vooral, vanuit een open christelijke achtergrond, de werking van de Universitaire Parochie bij de studenten en gebeurt in een teamverband waarin leiderschap en verantwoordelijkheid voor de verschillende projecten worden gedeeld.

Functie

In samenwerking met de andere leden van het team van de Universitaire Parochie neem je mee de verantwoordelijkheid op voor de projecten eigen aan de studentenwerking van de Universitaire Parochie:

 • Je ondersteunt en neemt initiatieven in verband met de werking van de gemeenschapshuizen, praktisch en inhoudelijk en in samenwerking met de verschillende verantwoordelijken voor deze gemeenschapshuizen; je draagt bij tot een kwaliteitsvolle invulling van het leven in de studentengemeenschappen die de Universitaire Parochie behartigt;
 • Je ondersteunt en neemt initiatieven betreffende de planning en uitvoering van vormingsprogramma's die levensbeschouwing op vele niveaus en in grote diversiteit aanbieden, op maat van studenten en personeel van de universitaire associatie;
 • Je begeleidt jonge mensen bij hun levensbeschouwelijke vragen en zoekprocessen, en je neemt daarbij soms verantwoordelijkheid op in liturgische context;
 • Je ondersteunt en begeleidt vrijwilligers;
 • Je ondersteunt en neemt initiatieven betreffende de ontwikkeling (ook op beleidsniveau) en uitvoering van initiatieven die solidariteit, ecologie, duurzaamheid, multi-culturaliteit en interreligiositeit beogen;
 • Je werkt mee aan het creëren van opportuniteiten die, ook laagdrempelig, aan studenten en personeel de kans bieden om met levensbeschouwelijke vragen en spiritualiteit in aanraking te komen;
 • Je werkt mee aan de bekendmaking en de verspreiding van de diverse initiatieven van de Universitaire Parochie en je vertegenwoordigt deze ook op verschillende locaties en evenementen;
 • Je neemt deel aan navormingsprojecten die georganiseerd worden in samenwerking met de universitaire en hogeschoolpastoraal aan de Vlaamse associaties en je bent bereid ook navorming te suggereren en te volgen die je kennis en vaardigheden in de activiteiten van de Universitaire Parochie versterken.

Profiel

 • Je beschikt over een diploma niveau universitaire master, en je hebt bij voorkeur ervaring in een gelijkaardige functie.
 • Je bent vertrouwd met de leefwereld van universitaire en hogeschoolstudenten.
 • Gevoed door een christelijke levensbeschouwing, vertoon je interesse en een open houding ten aanzien van religie, spiritualiteit en levensbeschouwing. Je hebt respect voor diverse levensbeschouwingen en levensbeschouwelijke overtuigingen, en je bent bereid om daarover in gesprek te treden. Je bent bereid om in spiritueel gesprek te treden en mensen in hun levensbeschouwelijke zoeken te ondersteunen en te begeleiden.
 • Je engageert je om de levensbeschouwelijke dimensies van mensen op diverse wijzen in individueel gesprek en in groepsverband ter sprake te brengen.
 • Je hebt geen angst voor gesprek en je kan goed luisteren. Je staat communicatief sterk, zowel in individuele gesprekken als in groepsdynamieken.
 • Je hebt inlevingsvermogen en je kan discreet omgaan met informatie.
 • Je bent een efficiënte organisator. Je vertoont een hoge mate van zelfsturing en je functioneert goed in teamverband waar gedeeld leiderschap als stelregel geldt. Je bent in staat om in diverse milieus te functioneren en met zeer uiteenlopende mensen binnen en buiten universiteit en hogeschool samen te werken.
 • Je kan mensen aansturen en coachen en je neemt verantwoordelijkheid op in projecten die door een team gedragen worden. Je bent ook vertrouwd met vrijwilligerswerk.
 • Je hebt verantwoordelijkheidszin. Je bent stressbestendig. Je bent flexibel qua takenpakket en uurrooster, avond- en weekendwerk schrikken je niet af.
 • Je bent maatschappelijk en cultureel betrokken.
 • Je bent kritisch, leergierig, creatief en in staat om "out of the box" te denken. Je neemt initiatieven.
 • Je bent bereid om je bij te scholen en administratief-technische kennis en ervaring te verwerven. We gaan ervan uit dat je goed vertrouwd bent met MS-Office informatica pakketten en met sociale communicatie via het internet.
 • Je spreekt vloeiend Nederlands en Engels. Vertrouwdheid met de Franse taal is een pluspunt.
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B.

Aanbod

Wij bieden een voltijdse tewerkstelling van 1 jaar met reële kans op verlenging. Deze functie is gekoppeld aan een salaris in graad 6 of 7, afhankelijk van je relevante ervaring en competenties.

Interesse?

Meer informatie is te verkrijgen bij mevrouw Kim De Schutter, tel.: +32 16 32 99 65.

Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 06/02/2017 via de online sollicitatietoepassing

Online geplaatst op 18-01-2017

Deeltijds pastoraal werker (m/v) VZW Zorg-saam, WZC Sint-Rafaël - Liedekerke

Functie

 • Je staat in voor een kwaliteitsvolle pastorale zorgverlening aan bewoners en hun familie, persoonlijk en in groep.
 • Je staat in voor de liturgische en religieuze activiteiten.
 • Je bent verantwoordelijk voor liturgische, pastorale en ethische vergaderingen (voorbereiden, leiden, opvolgen).
 • Je bent een teamspeler die zelfstandig en interdisciplinair de pastorale zorg vorm geeft
 • Je geeft mee vorm aan de christelijke identiteit van het WZC in samenwerking met de directie

Profiel

 • Je genoot een theologische en/of pastorale opleiding (bij voorbeeld master godsdienstwetenschappen, getuigschrift pastoraal van de gezondheidszorg of opleiding pastoraal werker aan het diocesaan instituut). Ervaring is een troef, maar schoolverlaters zijn welkom.
 • Je hebt affiniteit met ouderenzorg.
 • Je gaat vlot om met bewoners, familie en medewerkers.
 • Je beschikt over de nodige sociale vaardigheden, discretie en emotionele draagkracht om levens- en zingevingsvragen van bewoners, familie en medewerkers te bevragen en verhelderen.
 • Je bent bereid de christelijke identiteit van de voorziening mee uit te dragen.

Aanbod

 • Een organisatie met een actuele kijk op ouderenzorg
 • Een boeiende autonome functie in een aangename werksfeer
 • Plaatselijke en overkoepelende begeleiding en ondersteuning
 • Mogelijkheid tot het volgen van vorming
 • Een motiverend salaris met een pakket extralegale voordelen (maaltijdcheques, extra dagen klein verlet, flexibiliteit in uurrooster etc.). Uren deeltijds werk overeen te komen.

Interesse?

Stuur je sollicitatie met cv naar Heidi De Clercq, beleidsverantwoordelijke pastoraal en ethiek, Onze Lieve Vrouwstraat 23, 9041 Oostakker, of mailen naar declercqh@zorg-saam.zkj.be
Voor inlichtingen kan je terecht bij dhr. Manu Langerock, campusverantwoordelijke, WZC Sint-Rafaël, Kasteelstraat 14, 1770 Liedekerke, langerockm@strafael.zkj.be, tel. 053 66 65 79.

Online geplaatst op 14-12-2016

Medewerker Centrum Academische Lerarenopleiding

Tewerkstelling : Deeltijds
Duur : Bepaalde duur verlengbaar
Plaats : Leuven
Solliciteren tot en met : 15/01/2017

MEDEWERKER CENTRUM ACADEMISCHE LERARENOPLEIDING

Het Centrum Academische Lerarenopleiding maakt deel uit van de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen. Naast het opleiden en navormen van godsdienstleerkrachten en het beheren van de Thomas Website voor het godsdienstonderwijs, doet het Centrum Academische Lerarenopleiding onderzoek naar katholieke schoolidentiteit in Vlaanderen, Australië en elders in de wereld. Met name in Australië lopen een aantal onderzoeksprojecten onder de gemeenschappelijke noemer: 'Enhancing Catholic School Identity Project' (ECSIP). Binnen het ECSIP-onderzoeksteam, onder leiding van prof. dr. Didier Pollefeyt en onderzoekscoördinator drs. Jan Bouwens, neem jij de verantwoordelijkheid op voor administratieve en ondersteunende processen.

Website van de eenheid

Functie

 • Je assisteert met de algemene administratieve en organisatorische ondersteuning van ECSIP-onderzoeksprojecten in Australië, Vlaanderen en elders in de wereld. Hierbij inbegrepen is het helpen opvolgen van de contractuele, juridische en financiële aspecten van diverse projecten.
 • Je verzorgt de communicatie met diverse doelgroepen (via e-mail, telefoon en soms ook videoconferentie) en onderhoudt netwerken met interne en externe stakeholders.
 • Je helpt mee met de organisatie van ECSIP Intensive Courses, dit zijn theologische en onderwijskundige vormingsprogramma's van twee à drie  weken in Leuven voor een dertigtal Australische schooldirecteurs en vicariaatsmedewerkers. Zowel in 2017 als in 2018 zal ons Centrum twee Intensive Courses organiseren.
 • Je biedt efficiënte administratieve en logistieke ondersteuning bij de organisatie van congressen, studiedagen, videoconferenties, presentaties enz. Na afloop maak je een helder verslag.
 • Je houdt diverse (elektronische) bestanden up-to-date en staat in voor een efficiënt klassement en infobeheer.

Profiel

 • Je hebt een bachelor-of een masterdiploma, bij voorkeur in een relevante richting voor de functie.
 • Je kan terugblikken op enkele jaren relevante ervaring met gelijkaardige opdrachten.
 • Bij voorkeur heb je ervaring met administratieve processen in een universitaire context en specifiek binnen de KU Leuven: inzicht in de structuur, de procedures en de geplogenheden aan onze universiteit.
 • Onderwijskundige ervaring en interesse in de levensbeschouwelijke en religieuze identiteit van scholen vormen een meerwaarde.
 • Ook kennis van de basisconcepten van de katholieke theologie is een troef.
 • Je munt uit in communicatieve vaardigheden (talent voor taal) en je hebt een perfecte taalbeheersing in het Nederlands en het Engels, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je kan goed spreken voor groepen.
 • Je bent intercultureel ingesteld en beweegt je vlot in een internationaal milieu.
 • Je kan zelfstandig werken en tegelijk vlot en loyaal samenwerken in teamverband.
 • Je beschikt over een creatieve geest en je bent enthousiasmerend.
 • Je bent professioneel op het vlak van organisatie en het beheersen van processen.
 • Je handelt probleemoplossend en resultaatgericht, je bent proactief ingesteld en neemt spontaan initiatief, en je kan prioriteiten stellen binnen de afgesproken tijdslijnen.
 • Je bent flexibel en bereid om indien nodig overuren, avondwerk of thuiswerk te presteren.
 • Je bent discreet en kan omgaan met vertrouwelijke informatie.
 • De computerprogramma's Microsoft Word, Excel, PowerPoint en Outlook hebben voor jou geen geheimen. Ook meer algemene ICT-inzichten en -vaardigheden bieden een meerwaarde.

Aanbod

Wij bieden jou een job in een innovatieve omgeving met internationale uitstraling waar je kansen krijgt om je talenten en vaardigheden verder te ontwikkelen.

Wij bieden een deeltijdse arbeidsovereenkomst (50%) voor één jaar, met mogelijkheid tot verlenging.

Aan deze functie is een salaris in graad 4 of 5 gekoppeld, afhankelijk van je relevante ervaring en competenties.

Bovendien biedt KU Leuven heel wat extra-legale voordelen zoals hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, bijkomende verlofdagen, gratis of tegen gunsttarief pendelen met het openbaar vervoer,bedrijfsfiets, samenaankoop…

Interesse?

Meer informatie is te verkrijgen bij drs. Jan Bouwens, tel.: +32 16 32 38 94, mevrouw Anne Demoulin, tel. + 32 16 32 38 66 of mevrouw Mirella Strubbe tel. + 32 16 32 83 12

Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 15/01/2017 via onze online sollicitatietoepassing

Online geplaatst op 03-01-2017

Vrijwilliger / Stagiair Project inventarisatie erfgoed, Oude Abdij Kortenberg (OAK)

Situering

De Abdij van Kortenberg is een voormalige Benedictinessenabdij. De site ademt heel wat geschiedenis uit. Het is hier dat het “Charter van Kortenberg” werd ondertekend, het eerste vliegtuig in continentaal Europa opsteeg en een versnellingspook voor auto’s werd uitgevonden. De Oude Abdij is thans een beschermd monument, en vervolgt haar kleurrijke bestaan als bezinningscentrum.

Taakomschrijving

Inventarisatie en digitalisering van het roerend erfgoed, van de kelder tot de zolder

 • meubels, oude kachels, beelden, schilderijen, vazen enz. (maar geen archiefstukken)
 • beschrijven, opzoekingen, opmeten, fotograferen
 • de resultaten in het Erfgoedregister / Erfgoedplus inbrengen (opleiding voorzien)

Een apart bureautje is voorzien. De dienst Erfgoed van de provincie stelt zo nodig een laptop, een fototoestel, speciale fotografielampen en een witte achtergrond ter beschikking.

Jouw profiel

 • bij voorkeur iemand die zeer geïnteresseerd is in erfgoed, waaronder religieus erfgoed
 • nauwkeurig, voldoen aan de verwachte kwaliteitseisen en systematisch kunnen werken
 • iemand die niet bang is om bij twijfel de nodige opzoekingen op het internet te doen, contact met deskundigen op te nemen (KIK, CRKC..)
 • doorzetter / de deadline halen
 • voldoende tijd kunnen vrijmaken

OAK is een site met een boeiende historische achtergrond. Ondanks heel wat vroeger onderzoek (ondermeer door ex-burgemeester Henri Vanoppen), is het laatste woord hierover nog niet gevallen. Er is dus zeker nog ruimte voor een thesis of voor interessante artikels. Ideaal om nuttige werkervaring op te doen voor bijvoorbeeld (kunst)historici, godsdienstwetenschappers…. in spe. Maar ook mensen met een warm hart voor erfgoed en inventariseren zijn welkom. Er kan zeker ook in een team van bv. 2 mensen gewerkt worden. Stagebegeleiding echter beperkt zich tot het praktisch vlak: voor wat betreft het inhoudelijke moet de stagiair dus echt op eigen benen kunnen staan.

Bereikbaarheid

Op 1,2 km van het station van Kortenberg. Vanuit Leuven is het ongeveer een kwartiertje sporen. Er is ook een goede busverbinding naar deze stad.

Vergoeding

Er zijn meerdere vrijwilligers op de site van de oude abdij actief. De vzw organiseert jaarlijks een feest voor hen, en kent reducties toe op activiteiten door haar georganiseerd.

Overeenkomst en verzekering

De vzw Oude Abdij Kortenberg sluit een overeenkomst af met de kandidaat-vrijwilliger(s) en zorgt voor een ongevallenverzekering.

Duur van het project

De inventarisatie zou tegen eind 2017 afgerond moeten zijn. Op welke dagen en uren geïnventariseerd kan worden dient afgesproken te worden met de directie van de OAK.

Contactgegevens

Voor inhoudelijke informatie over het project zelf
Benoit Vanhees dienst Erfgoed, provincie Vlaams Brabant
tel. 016 26 79 51
e-mail: benoit.vanhees@vlaamsbrabant.be

Voor de concrete invulling van dagen en uren:
Dirk Snackaert Oude Abdij Kortenberg
tel. 02/757.20.22
e-mail: dirk.snackaert@oudeabdijkortenberg.be

Online geplaatst op 10-01-2017