Plaatsaanbiedingen

Voor meer plaatsaanbiedingen, zie vacaturedatabank K.U.Leuven
Voor meer plaatsaanbiedingen in de pastorale sector, zie de Elisabeth-website, www.pastoralezorg.be, en specifiek: http://www.pastoralezorg.be/193/tools/vacatures
Op http://www.reliwerk.nl/category/vacatures-be/ vindt u nog meer plaatsaanbiedingen.

Verantwoordelijke plaatsingshulp: Prof. Dr. Johan De Tavernier

Doctoraatsbursaal Onderzoeksintegriteit tussen intentie en preventie (v/m, voltijds)

Project
 
Wetenschappelijke integriteit en wangedrag zijn regelmatig onderwerp van discussie in wetenschappelijke tijdschriften en dagbladen. Fraude en wangedrag raken niet alleen de betrokken onderzoekers, maar ook de hele wetenschappelijke gemeenschap. Een analyse van de nationale integriteitsrichtlijnen in Europa geeft de volgende twee pijnpunten aan: er is geen eensgezindheid of onderbouwd onderzoek over de mogelijkheid om wetenschappelijk wangedrag te voorkomen via opleiding en training van onderzoekers; daarnaast is er onenigheid over de vraag of het belangrijk is dat het wangedrag al dan niet intentioneel bedoeld werd. Dit onderzoeksproject wil daarom de volgende onderzoeksvragen beantwoorden: wat is het gewicht en belang van intentie om wetenschappelijk onderzoek al dan niet als integer te kwalificeren? Wat is de beste training om onderzoeksintegriteit te bevorderen? Met de hulp van literatuuronderzoek, analyse van casussen, kwalitatieve en kwantitatieve methoden zullen we wetenschappelijk verantwoorde besluiten formuleren aangaande beide onderzoeksvragen.
 
Taken
 
Het uitvoeren van het vierjarige onderzoeksproject en het schrijven van een dissertatie op basis van een aantal wetenschappelijke artikelen. Het project omvat zowel een empirisch stuk (kwalitatief en kwantitatief onderzoek) als een theoretisch-reflectief stuk.
 
Functieprofiel
 
De kandidaat is idealiter in het bezit van een master diploma wijsbegeerte of godgeleerdheid of moraalwetenschappen. Ook masters in de psychologie, sociologie of pedagogie met aangetoonde interesse voor ethiek en/of een bachelor in de wijsbegeerte komen in aanmerking. U beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden in het Nederlands en het Engels, zowel mondeling als schriftelijk.
 
Aanbod
 
We bieden een voltijds positie aan voor een doctoraatsstudent voor vier jaar, aan het Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht, met een salaris in overeenstemming met de barema’s voor doctoraatsstudenten. De startdatum is 1 oktober 2015.
Soliciteren kan via https://icts.kuleuven.be/apps/jobsite/vacatures/53350722. Kandidaturen bevatten een curriculum vitae, een motivatiebrief en de vermelding van twee referentiepersonen.
Deadline: 31 juli 2015
Contactpersonen: kris.dierickx@kuleuven.be

Online geplaatst op 29-06-2015

Doctoraatsbursaal Ethiek & Autisme

Voor het Interfacultair Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht zoeken wij een gemotiveerde doctoraatsstudent voor het project "Diagnose en behandeling van autisme: een ethische reflectie". Taken omvatten het uitvoeren van het vierjarige onderzoeksproject en het schrijven van een dissertatie op basis van een aantal wetenschappelijke artikelen. Het project omvat zowel een empirisch stuk (kwalitatief en kwantitatief onderzoek) als een theoretisch-reflectief stuk.

Project

Autisme Spectrum Stoornis (ASS) is vandaag de dag niet meerweg te slaan uit het publieke debat. Krijgen teveel kinderen een label autisme? Is autisme een ziekte of zijn er ook voordelen aan verbonden? Moet men autisme zo vroeg mogelijk opsporen om tijdig te interveniëren of zijn er ook gevarenverbonden aan zulke vroegdetectie? Deze vragen worden nog eens extra bemoeilijkt door het feit dat ASS tegenwoordig een breed spectrum beslaat en de diagnose toegekend wordt op basis van symptomen die erg uiteenlopen op vlak van ernst. En hoewel de diagnose van ASS gebaseerd is op een checklist en op gedragsobservaties bestaan er ook bij medici en hulpverleners uiteenlopende  meningen over de impact van een diagnose. Dit project zal proberen huidige opvattingen rond het begrip autisme uit  te klaren en te verbinden met de vraag naar verantwoordelijkheid ten overstaan van de neurologische ontwikkeling van (toekomstige) kinderen. Daarvoor zal de onderzoeker deze opvattingen onderzoeken in de wetenschappelijke literatuur en in de opvattingen van belangengroepen. 

Profiel

De kandidaat is idealiter in het bezit van een master diploma wijsbegeerte of godgeleerdheid. Ook masters in de psychologie of pedagogie met aangetoonde interesse voor ethiek en/of een bachelor in de wijsbegeerte komen in aanmerking. Affiniteit met autisme en ervaring met empirisch onderzoek is een plus. U beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden in het Nederlands en het Engels, zowel mondeling als schriftelijk. 

Aanbod

We bieden een voltijds positie aan voor een doctoraatsstudent voor vier jaar, aan het Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht (CBMER), met een salaris in overeenstemming met de barema's voor doctoraatsstudenten. De startdatum is 1 oktober 2015. 

Interesse

Meer informatie is te verkrijgen bij Dr. Kristien Hens, tel.: +32 16 37 71 69, mail: kristien.hens@kuleuven.be of prof. dr. Kris Dierickx, tel.: +32 16 37 33 42, mail: kris.dierickx@med.kuleuven.be.
Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 31/07/2015 via onze online sollicitatietoepassing.

 

Online geplaatst op 29-06-2015

Expert catalograaf en coördinator

Functie
 
Als catalograaf werk je in een team van bibliotheekmedewerkers in de Maurits Sabbebibliotheek. Je coördineert en werkt mee aan een project rond het ontsluiten van onverwerkte boeken en tijdschriften van schenkingen. Daarnaast participeer je aan het beurtrolsysteem voor de balie, de magazijnaanvragen en de zaterdag-permanentie.
 
Concreet valt deze functie uiteen in twee onderscheiden luiken:
 
Als expert catalograaf ontsluit je de meer complexe bronnen. Je bouwt catalografische deskundigheid op en breidt deze expertise ook verder uit door de ontwikkelingen binnen en buiten de Universiteitsbibliotheek op de voet te volgen en deel te nemen aan relevante opleidingstrajecten.
 
Als coördinator van het project:
 • Leid en begeleid je een wisselende groep professionele catalografen, jobstudenten en vrijwilligers;
 • Organiseer en optimaliseer je waar nodig de volledige workflow en doe je de kwaliteitscontrole;
 • Volg je de voortgang van het project nauwkeurig en cijfermatig op en rapporteer je hierover aan de bibliothecaris en andere leidinggevenden binnen de Faculteit en de Universiteitsbibliotheek.

Profiel

 • Je bezit bij voorkeur een masterdiploma in de geesteswetenschappen, of gelijkwaardig door ervaring, bij voorkeur aangevuld met een diploma van een bibliotheekopleiding en/of ervaring in de bibliotheeksector. Affiniteit met het domein van de theologie en religiewetenschappen is een troef.
 • Je hebt ervaring met het catalogiseren en ontsluiten van informatiebronnen, of je bent bereid om je op dit terrein op zeer korte termijn in te werken.
 • Je werkt gestructureerd en systematisch zodat je een project kan begeleiden van A tot Z. Je bent in staat om normen rond kwantiteit en kwaliteit te bewaken.
 • Je werkt probleemoplossend en kan prioriteiten stellen.
 • Je beschikt over een actieve kennis van het Nederlands en het Engels. Passieve kennis van het Duits, Frans en Latijn is vereist.
 • Je werkt nauwkeurig en snel.
 • Je kan zelfstandig en in team werken. Je bent in staat om een groep medewerkers aan te sturen en rapporteert spontaan aan ledinggevenden.

Aanbod

Wij bieden een voltijdse tewerkstelling aan voor een periode van 2 jaar, met kans op verlenging. Je wordt verloond op niveau van graad 4 of 5, afhankelijk van je ervaring en competenties. De selectieproeven worden georganiseerd op 3 en/of 6 juli 2015.

Interesse?

Meer informatie is te verkrijgen bij mevrouw Charlotte de Roey, tel.: +32 16 37 60 06.

Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 01/07/2015 via onze online sollicitatietoepassing.

Online geplaatst op 29-06-2015

Medewerker bijbelgebruik

Ben jij een theoloog die mee wil werken aan projecten die het begrip van de Bijbel bevorderen en eraan bijdragen dat mensen de relevantie van de Bijbel ervaren?

Profiel

Wij zoeken een nieuwe medewerker (m/v) voor 28 uren per week die:

 • samen met het team werkt aan de inhoudelijke ontwikkeling van debijbel.nl (www.debijbel.nl)
 • vanuit liefde voor de Bijbel bijbelwetenschappelijk verantwoorde teksten schrijft over onderwerpen rond de Bijbel
 • in staat is toegankelijke publicaties voor te bereiden voor kerkelijk uiteenlopende doelgroepen
 • een afgeronde universitaire opleiding theologie heeft met een specialisatie in Bijbelwetenschap of godsdienstpedagogiek
 • een goede beheersing van de Nederlandse taal en een prettige schrijfstijl heeft.

Arbeidsvoorwaarden

Je werkt op het NBG-kantoor in Haarlem. De functie betreft in principe een tijdelijke aanstelling vanaf 1 september 2015 die afloopt op 31 december 2016. De functie wordt gewaardeerd in schaal 9 (van € 2.288,00 tot maximaal € 3.325,00) volgens de salarisschalen van de PKN. Een reiskostenvergoeding is onderdeel van de arbeidsvoorwaarden.

Procedure

Voor inhoudelijke informatie over deze functie kun je contact opnemen met Lydia van der Meer (teamleider Bijbelgebruik), tel. 023-5146149 of Stefan van Dijk (hoofd Uitgeven), tel. 023-5146148 (van 17 juli tot 27 juli zijn beide personen niet aanwezig). Stuur je sollicitatiebrief met CV voor dinsdag 4 augustus 09.00 uur aan Annemarie Bos, per e-mail: hrm@bijbelgenootschap.nl en vermeld daarbij in de onderwerpregel Bijbelgebruik. De gesprekken in de eerste ronde vinden plaats op donderdag 13 augustus. De tweede gespreksronde is gepland op donderdag 20 augustus.

Online geplaatst op 13-07-2015

Voltijds onderzoeksmedewerker voor het kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen

Op de Campus Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (HIG) te Schaarbeek worden de opleidingen Bachelor in de Gezinswetenschappen en Bachelor-na-bachelor in de Psychosociale Gerontologie georganiseerd, alsook de activiteiten van het kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen.
 
Het kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen voert onderzoek naar de leefsituatie van gezinnen en hoe deze beter kunnen worden ondersteund. Speerpunten zijn: gezinnen in de samenleving en gezinsbeleid, opvoeding, partnerrelaties, diversiteit, zingeving en levensbeschouwing, ethiek en kwetsbare gezinnen. Het kenniscentrum doet tevens onderzoek in functie van de opleidingen en van de beroepsontwikkeling. Via onder andere studiedagen, bijscholingen en publicaties worden onderzoeksresultaten toegankelijk gemaakt voor een professioneel en breed publiek.
 
Taakinhoud
 
Je werkt als onderzoeker mee aan het project ‘normatieve professionalisering en professionele vorming van gezinswetenschappers’, meer bepaald willen we de ‘politics of self’ c.q. identiteitsontwikkeling van professionals, studenten, docenten en bestuurders in kaart brengen en nagaan op welke wijze deze processen geoptimaliseerd kunnen worden in een context van professionele onzekerheid, normatieve (super)diversiteit, en in het kader van een hogeschool en opleiding met een uitgesproken identiteit.
Meer bepaald werk je mee aan het opstarten van een nieuwe onderzoekslijn en dit in samenwerking met een senior researcher-projectleider, de coördinator van het kenniscentrum, de opleidingshoofd en de studiegebieddirecteur Gezinswetenschappen en Psychosociale Gerontologie.
 
Opdrachten binnen dit onderzoeksproject:
 • Je voert een literatuurstudie terzake uit, je maakt een inventarisatie van good practices, je organiseert en verwerkt interviews en focusgesprekken met stakeholders, je werkt mee aan het opstellen van een onderzoeksagenda.
 • In het kader van het uitvoeren van het onderzoek zal je ook studenten begeleiden bij leeronderzoek (ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden), en een netwerk opzetten.
 • Je werkt mee aan het opzetten en begeleiden van optimaliseringstrajecten binnen de opleiding.
 • Je (ontwikkelende) expertise stel je ten dienste van directie en staf in het kader van aanverwante professionaliseringsthematieken.
 • Je denkt en schrijft mee aan beleidsvoorstellen, presentaties en publicaties (wetenschappelijke en professionele) met betrekking tot deze thematieken.
Profiel
 • Je beschikt over een masterdiploma in de humane of sociale wetenschappen, bij voorkeur (ped)agogische wetenschappen.
 • Je hebt interesse en/of ervaring met onderwijs(ped)agogische thema’s en professionele vorming in het bijzonder.
 • Je kan leerprocessen van studenten in het hoger onderwijs begeleiden.
 • Je bent geboeid door normatieve vragen inzake identiteit en diversiteit in samenleving en onderwijs en staat open voor dialoog terzake.
 • Je hebt ideeën en ambities inzake wetenschappelijk onderzoek dat dienstbaar is voor samenleving en onderwijs.
 • Je kan zelfstandig werken in teamverband.
Ons aanbod
 • Samenwerking in een dynamische en stimulerende onderzoeksomgeving, met een degelijke begeleiding;
 • Contractuele aanstelling van bepaalde duur, bij voorkeur gaande van 1 september 2015 t.e.m. 31 augustus 2016, als voltijdse bediende, verlengbaar voor één jaar mits gunstige evaluatie.
 • Inschaling in weddenschaal 585, 586 of 587 naargelang de voorgelegde relevante ervaring; meer informatie over de weddenschalen is terug te vinden op de website van het Departement Onderwijs (www.ond.vlaanderen.be)
 • Nuttige beroepservaring kan voor maximaal 5 jaar in rekening gebracht worden na onderzoek van het dossier.
 • Beschikbaarheid voor de hogeschool in overeenstemming met de gangbare arbeidsduurregeling (38 uur per week voor een voltijdse betrekking)
 • Volledige terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of een fietsvergoeding.
 • Je hebt een werkplek op de campus Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen te Schaarbeek.
Kandidaatstelling
 
Geïnteresseerde kandidaten dienen ten laatste op 14 augustus 2015 online te solliciteren via www.odisee.be (doorklikken naar sollicitant).
 
Selectieprocedure
 
In een eerste fase van de selectieprocedure worden kandidaten gescreend op basis van CV en motivatie-brief. De kandidaten die op basis van deze screening het meest aan het beschreven profiel beantwoorden, worden in een tweede fase uitgenodigd voor een competentiegericht interview op 20 augustus 2015.
 
Bijkomende inlichtingen
 
Inhoudelijke informatie kun je verkrijgen bij de projectleider van het onderzoeksproject, Hans Van Crombrugge, hans.vancrombrugge@odisee.be en bij de studiegebieddirecteur Tanja Nuelant, tanja.nuelant@odisee.be. Telefonisch contact opnemen kan via 02-240 68 40. Andere inlichtingen zijn te verkrijgen op de Personeelsdienst, tel. 02-210 13 16 of via e-mail kristien.staes@odisee.be

Online geplaatst op 01-07-2015

Vacature begeleider lasalliaanse identiteit en pastoraal op school

Het VLP (Vlaams Lasalliaans Perspectief) is een netwerk van scholen, centra en werken dat inspiratie biedt voor een hedendaags christelijk geloof en daartoe mensen in beweging brengt vanuit een door Jean-Baptiste De La Salle  geïnspireerde, actuele visie op de pedagogie. 

Het VLP gaat over tot het aanwerven van een voltijds gedetacheerde begeleider ‘lasalliaanse identiteit en pastoraal op school’ ten dienste van de scholen voor basis- en secundair onderwijs binnen het lasalliaanse scholennetwerk.

Deze betrekking wordt begeven op basis van artikel 51 quater § 3 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingbegeleiding.

Deze aanstelling gaat in op 1 september 2015.

De kandidaten dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 1. Algemene voorwaarden:
 • voltijds vastbenoemd zijn in een betrekking in het onderwijs;
 • vijf jaar dienstanciënniteit tellen;
 • in het bezit zijn van het diploma GHSO Godsdienstwetenschappen (of Theologie) of daarmee gelijkgesteld;
 • een stevig engagement voor het christelijk opvoedingsproject bewijzen;
 • een curriculum vitae voorleggen met alle elementen waaruit onderwijskundige inzichten en agogische vaardigheden blijken en hoe ze uitgebreid en verdiept werden;
 • elementen aanreiken waaruit de betrokkenheid met de vacante betrekking blijkt;
 • zich verbinden tot permanente vervolmaking.
 1. Specifieke voorwaarden:
  • beschikken over het getuigschrift van initiële vorming tot pedagogisch begeleider of bereid zijn dit getuigschrift te verwerven;
  • vorming en nascholing genoten hebben m.b.t. het lasalliaanse opvoedingsproject of bereid zijn zich hierin te vormen;
  • beschikken over de nodige agogische vaardigheden om met mensen en groepen in dienst van basis- en secundaire scholen om te gaan;
  • op de hoogte zijn van recente ontwikkelingen op vlak van de identiteit binnen het katholiek onderwijs.

Van de kandidaten wordt verwacht dat zij:

 • actief bijdragen tot de uitdieping van de christelijke identiteit in de VLP-scholen;
 • de basis- en secundaire scholen van het VLP ondersteunen in hun initiatieven met betrekking tot het hertekenen van hun christelijke identiteit.

De kandidaten voor deze betrekking dienen hun gemotiveerde kandidatuur via de gewone post en/of per elektronische mail te richten aan de directeur van de pedagogische begeleidingsdienst van het VLP:

Geert Mortier, Veemarkt 53/51, 8500 Kortrijk of geert.mortier@vlp-scholennetwerk.be.

Bij de kandidatuurstelling wordt een curriculum vitae gevoegd.

De selectie gebeurt op basis van een gesprek waar de kandidaten op zullen worden uitgenodigd.

Kandidaturen kunnen ten laatste ingediend worden op maandag 17 augustus 2015. De datum van de poststempel geldt als indieningsdatum.

Online geplaatst op 29-06-2015

Promovendus 'Verhouding religie en overheid' (0,8 - 1,0 fte)

Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen 
Vacaturenummer: 21.06.15 

Werkzaamheden

Als promovendus doet u onderzoek naar de opvattingen onder Nederlandse jongeren over de verhouding tussen religie en overheid. 

Een korte omschrijving van het project:

Een adequate regeling van de relatie tussen religie en overheid (‘kerk en staat’) is een belangrijke voorwaarde voor maatschappelijke tolerantie. De invulling van grondwettelijke rechten zoals de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging, de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van vereniging houden verband met de wijze waarop het beginsel van de scheiding tussen kerk en staat wordt ingevuld. In de praktijk krijgt de scheiding tussen religie en overheid op uiteenlopende wijze gestalte. En ook individuele burgers hebben uiteenlopende opvattingen over hoe religie en overheid zich tegenover elkaar dienen te verhouden. Dit onderzoek beoogt inzicht te bieden in de verschillende manieren waarop Nederlandse jongeren kijken naar de relatie tussen religie en overheid. Meer specifiek zal middels vragenlijsten worden onderzocht in welke mate christelijke, islamitische en humanistische jongeren instemmen met verschillende modellen van de verhouding tussen religie en overheid. Tevens worden verklaringen voor de verschillen in opvattingen gezocht op basis van diverse kenmerken van de respondenten.

Werkomgeving

Het onderzoek vindt plaats binnen het onderzoeksprogramma Cognitive Humanities van de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen van de Radboud Universiteit. U neemt deel aan onderzoeksseminars van het betreffende onderzoeksprogramma. Gedurende het promotietraject participeert u in de Graduate School of Humanities (GSH). 
Uw opleidings- en begeleidingsplan wordt opgesteld volgens de richtlijnen van de Graduate School for the Humanities. U heeft toegang tot alle bijeenkomsten en cursussen van de Graduate School.

Wij verwachten

 • een afgeronde masteropleiding op het terrein van religiewetenschappen, theologie, rechten of sociale wetenschappen;
 • de vaardigheid en motivatie om zowel zelfstandig als in teamverband onderzoek te verrichten;
 • uitstekende schrijfvaardigheden;
 • een brede kennis van theorieën op het gebied van verhoudingen tussen religie en overheid, alsook van (empirische meetinstrumenten van) religieuze opvattingen;
 • ervaring met empirische onderzoeksmethodes binnen religiewetenschappen;
 • een uitstekende beheersing van de Engelse taal (C2 niveau of u bent in staat om dat binnen een jaar te bereiken);
 • goede communicatieve en organisatorische vaardigheden.

Wij bieden

 • aanstelling: 0,8 - 1,0 fte;
 • het salaris is exclusief 8% vakantietoeslag en 8.3% eindejaarsuitkering;
 • het salaris bedraagt €2.125,- bruto per maand in het eerste jaar en loopt op tot maximaal €2.717,- bruto per maand in het vierde en vijfde jaar, op basis van een 38 urige werkweek (P-schaal);
 • conform het universitaire beleid wordt in beginsel een arbeidsovereenkomst van 18 maanden aangeboden, die bij goed functioneren wordt voortgezet tot in totaliteit 4 jaar (bij aanstelling van 0.8 fte 5 jaar);
 • het UFO-profiel Promovendus is op deze functie van toepassing

Benieuwd naar onze aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden?

Meer weten?

Meer over: Faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

Meer over de inhoud van de vacature: 
Dr. C.J.A. Sterkens, UHD Empirische en praktische religiewetenschap 
Telefoon: +31 024 3616051 
E-mail: c.sterkens@ftr.ru.nl

Mw. prof.dr.mr. S.C. van Bijsterveld, hoogleraar Religie, recht en samenleving 
Telefoon: +31 024 3615733 
E-mail: s.vanbijsterveld@ftr.ru.nl

Interesse?

Solliciteer (ter attentie van dr. C.J.A. Sterkens) via de button 'Solliciteer'. Uw sollicitatie dient de volgende bijlagen (uitsluitend deze) te bevatten:

 • motivatiebrief
 • CV
 • een omschrijving van een eigen invulling van het project (maximaal drie A4)

Voor meer informatie over uw sollicitatie: +31 024 3611173.

Online geplaatst op 03-07-2015

Doctoraatsbursaal Gebruik van robots in de zorg voor ouderen: een ethische analyse

Voor het Interfacultair Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht zoeken wij een doctoraatsbursaal voor het project 'Gebruik van robots in de zorg voor ouderen: ethische analyse'. De kandidaat zal doctoraatsonderzoek verrichten op basis van de publicatie van wetenschappelijke artikels. Het project heeft zowel een empirisch als een theoretisch deel.

Gebruik van robots in de zorg voor ouderen: een ethische analyse

Het Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht is een onderzoeksinstituut op het vlak van medische ethiek en medisch recht. De staf bestaat zowel uit senior academische onderzoekers als uit junior onderzoekers in verschillende disciplines (filosofie, theologie, geneeskunde, verpleegkunde, sociale wetenschappen, ...). 

http://www.cbmer.be

Project

De algemene doelstelling van het project is een ethische analyse uit te voeren van het gebruik van robots in de zorg voor ouderen. Deze algemene doelstelling wordt onderverdeeld in volgende sub-doelstellingen:

 • Inzicht verwerven in de ethische argumentaties die ontwikkeld worden met betrekking tot het gebruik van robots in de zorg voor ouderen (literatuurstudie).
 • Inzicht verwerven in de ervaringen en belevingen van ouderen en hulpverleners met betrekking tot het gebruik van robots in de zorg voor ouderen (empirische studie).
 • Ontwikkeling van ethische aanbevelingen inzake het gebruik van robots in de zorg voor ouderen.

Profiel

De kandidaat heeft een master in de theologie, filosofie, verpleegkunde, sociale wetenschappen, psychologie of pedagogische wetenschappen. De kandidaat moet een aantoonbare affiniteit hebben van met ethiek en met empirisch onderzoek. De kandidaat moet een goede mondelinge en schriftelijke taalbeheersing hebben voor het Nederlands en het Engels.

Aanbod

Wij bieden een full time doctoraatspositie voor 4 jaar aan het Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht. Het salaris is overeenkomstig de salarisschalen van de universiteit voor doctoraatsstudenten. De startdatum is 1 oktober 2015.

Interesse

Meer informatie is te verkrijgen bij prof. dr. Chris Gastmans, tel.: +32 16 37 33 03, mail: chris.gastmans@med.kuleuven.be.
Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 01/11/2015 via onze online sollicitatietoepassing.

 

Online geplaatst op 29-06-2015