U bent hier: Home / Theologie en Religiewetenschappen studeren aan de KU Leuven / Master in de Wereldreligies

Master in de Wereldreligies

Wat houdt de opleiding in?

Door historische, thematische en vergelijkende studie krijg je inzicht in de wereldreligies en het pluriforme karakter van religies. Zo leer je vanuit diverse religiewetenschappelijke perspectieven zelf religieuze fenomenen adequaat te analyseren en te duiden. Je bestudeert concrete vormen van interreligieuze dialoog en krijgt zo een beeld van de dynamiek en hindernissen van de interreligieuze communicatie. Dat alles stelt je in staat professioneel op te treden in een multireligieuze context. Bijzondere aandacht gaat hierbij naar de islam, gezien onder meer het groeiende gewicht van deze wereldreligie in West-Europa. Nieuw vanaf het academiejaar 2014-2015 is dan ook de optie islamitische theologie en religiewetenschappen.

Profiel

De wereldreligies fascineren je mateloos. Je hebt grote interesse in bepaalde godsdiensten (in het bijzonder de islam) en hun onderlinge contacten. Of je hebt juist een algemene wetenschappelijke belangstelling en wil daarom je inzicht in het fenomeen religie verruimen. Deze master is ook interessant als je in je beroep voortdurend te maken hebt met aspecten als multiculturaliteit, interreligieuze dialoog en samenlevingsopbouw.

Professionele bachelors leraar secundair onderwijs met als vak islamitische godsdienst kunnen een schakelprogramma volgen dat hen toegang verschaft tot de optie islamitische theologie en godsdienstwetenschappen.

Wie mag starten?

Je mag rechtstreeks starten als je beschikt over een academische bachelor of master. Een specifieke vooropleiding is niet vereist. Beschik je over een professionele bachelor of een bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs met specialisatie godsdienst, dan kun je instromen na het volgen van een verkorte Bachelor of Arts in de Theologie en de Religiewetenschappen (90 à 120 studiepunten). Indien je over een professionele bachelor lerarenopleiding secundair onderwijs met onderwijsvak Islam beschikt, kan je starten in het schakelprogramma Islamitische Theologie en Godsdienstwetenschappen (60 studiepunten). Je stroomt daarna door naar de master Wereldreligies, optie Islamitische Theologie en Godsdienstwetenschappen.

 • Bekijk hier ook de overstapmogelijkheden vanuit de professionele bachelor in het onderwijs, secundair onderwijs.
 • Informatie voor zij-instromers: ​Download hier de presentatie

Structuur van de opleiding

Deze master omvat 60 studiepunten. Je kunt geen vrijstellingen krijgen voor eerder gevolgde opleidingsonderdelen (je kiest dan andere opleidingsonderdelen in de plaats). Wie voltijds inschrijft en kiest voor een stage of veldwerk, volgt zoveel mogelijk opleidingsonderdelen in het eerste semester. Het studieprogramma wordt besproken met de studietrajectbegeleider en voorgelegd aan de onderwijscommissie.

 • Deze verbredende master heeft een goed uitgebouwd gemeenschappelijk gedeelte (24 studiepunten) dat verplicht is voor alle studenten. 
  • Basiscursus religiestudie
  • Werkcollege (waarin ieder jaar één concreet religieus thema vanuit een religiewetenschappelijke invalshoek aan bod komt)
  • Basiscursus wereldreligies
  • 1 opleidingsonderdeel over religie in de hedendaagse samenleving
  • 1 opleidingsonderdeel interreligieuze dialoog.
 • De opleiding heeft drie opties: wereldgodsdiensten en interreligieuze dialoog, religiestudie, en islamitische theologie en godsdienstwetenschappen. Je kiest één van de drie opties. Binnen deze optie maak je een selectie van minstens vier opleidingsonderdelen. Daarnaast kies je maximaal één opleidingsonderdeel uit één van de andere opties.
  • In de optie wereldgodsdiensten en interreligieuze dialoog krijg je een algemeen beeld van de voornaamste religies. Je wordt je ook bewust van de religieuze pluraliteit die het actuele religieuze en levensbeschouwelijke landschap kenmerkt. Daarnaast kun je in deze optie een aantal opleidingsonderdelen volgen die de concrete communicatie en dialoog tussen verschillende religies beschrijven en erover reflecteren. Je krijgt de kans om deel te nemen aan de tweejaarlijks georganiseerde studiereis naar India (1 maand, januari-februari 2016. Deze studiereis biedt een optimale kans om via lessen (door lokale specialisten) en vooral bezoeken aan en verblijven in tempels en gemeenschappen, kennis te maken met de grote religieuze tradities van India.
    
  • De optie religiestudie maakt je vertrouwd met de diverse menswetenschappelijke benaderingen van het fenomeen 'religie', in zijn pluraliteit en complexiteit. Je leert deze verschillende benaderingswijzen te onderscheiden, en de kansen en begrenzingen ervan in te schatten. Dat alles geeft je een gedifferentieerd perspectief op religie. Ook wanneer je voor deze optie kiest, kan je deelnemen aan de tweejaarlijks georganiseerde studiereis naar India (1 maand, januari-februari 2016).
    
  • De optie islamitische theologie en godsdienstwetenschappen geeft je inzicht in één van de belangrijkste wereldgodsdiensten. De opleiding heeft aandacht voor de dynamiek van islamitische theologische reflectie binnen de context van West-Europa. Je maakt kennis met de vele manieren waarop binnen de islam over geloof en leven wordt nagedacht. Via de actieve, wetenschappelijke studie van verschillende geloofsperspectieven en interpretaties krijg je inzicht in de uitdagingen en kansen van een gelovig engagement in een West-Europese context.Daarnaast bestudeer je de islam als een van de grote wereldgodsdiensten vanuit historisch, thematisch en vergelijkend perspectief. Met behulp van diverse godsdienstwetenschappelijke benaderingen leer je zelf religieuze fenomenen adequaat te analyseren en te duiden.Je bestudeert ook concrete vormen van interreligieuze dialoog en krijgt zo een beeld van de dynamiek en hindernissen van de interreligieuze communicatie. Meer informatie over deze optie vind je hier.
 • In het kader van de gekozen optie schrijf je ook een masterproef. Je kiest voor het schrijven van een scriptie (masterproef: eindverhandeling, 16 studiepunten), of voor stage/veldwerk in binnen- of buitenland, gecombineerd met een onderzoekspaper (masterproef: stage/veldwerk, 20 studiepunten). Een stage bij een Vlaamse organisatie die werkt rond religie en interculturaliteit? Veldwerk met betrekking tot een belangrijk Indiaas religieus festival, ondersteund door professoren van de plaatselijke universiteit? Een scriptie, gebaseerd op literatuuronderzoek, over religieuze discriminatie in de Europese Unie? Samen met jou gaat de studietrajectbegeleider op zoek naar die persoonlijke opdracht die het best aansluit bij jouw interesses en noden.
 • Het volledige programma van de opleiding vind je hier.

Beroepsuitwegen

Deze opleiding is een verbreding van de bachelor- of masteropleiding die je al volgde. Je krijgt daarbij de ideale voorbereiding om te werken in een multiculturele en -religieuze context. Door de grondige studie van wereldgodsdiensten en religies ben je in staat om in je eigen professionele domein voldoende rekening te houden met de impact van religie en de diversiteit op dit terrein. Afhankelijk ook van je basisopleiding, kun je aan de slag in de sociaal-culturele sector, het multiculturele vormingswerk, migrantenwerking, ontwikkelingssamenwerking, ...

Als je wil terecht komen in het rooms-katholieke godsdienstonderwijs of het pastoraal werk, kies je evenwel best voor de opleiding Theologie en Religiewetenschappen die de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen ook aanbiedt.

Het programma (60 studiepunten) wordt aangeboden als contactonderwijs in voltijdse (één jaar) of in deeltijdse vorm. In het laatste geval kun je het programma maximaal over vier jaar spreiden. Studenten die omwille van werk of andere verplichtingen de lessen niet kunnen bijwonen, kunnen een gemotiveerde aanvraag voor zelfstudie indienen. Voor een groot aantal vakken worden zelfstudiepakketten voorzien. Meer over zelfstudie en examenspreiding vind je hier. Deze soepele aanpak stelt werkstudenten in staat om een optimaal evenwicht te vinden tussen werk en studie.

Getuigenissen

Khadija, studente in het schakelprogramma islamitische theologie en godsdienstwetenschappen

Als nakomertje werd ik van jongs af aan door mijn oudere ouders op een zeer gemoedelijke, warme manier ondergedompeld in de wereld van de islam. Dagelijks las ik de Koran met mijn vader. Hij gaf enorm veel uitleg, vertelde over onze dierbare profeet, haalde anekdotes aan enz. ...., gepaard gaande met een lach en een knuffel en mijn destijds favoriete drankje Coca Cola. Geen vraag gingen mijn ouders uit de weg. Als ik een dipje had, kon ik alles vergeten door met mijn ouders in discussie te treden over islamitische onderwerpen. Mijn ouders ben ik ontzettend dankbaar voor de liefde die ze mij hebben meegegeven voor onze mooie religie.

Aangezien we in een multi-culturele, multi-levensbeschouwelijke en seculiere samenleving leven, wilde ik mijn kennis over de verschillende religies uitbreiden. Bovendien wilde ik ook de islam leren kennen van buitenuit. De beste manier om dit te doen was natuurlijk door mij in te schrijven voor de masteropleiding islamitische theologie aan de KU Leuven. Ondertussen heb ik al een heleboel vakken achter de boeg; geloof en ethiek, jodendom, christendom, fundamentele wijsbegeerte, moraalfilosofie, islamitische geschiedenis, christendom en islam en nog zo veel meer..

Elk vak was een absolute meerwaarde. ‘Geloof en ethiek’ heeft mij doen inzien dat het christendom en islam zoveel waarden delen. ‘Islamitische geschiedenis’ was een essentieel vak, aangezien mijn kennis voordien slechts reikte tot de vier rechtsgeleide kaliefen. Ook verbaasde het mij dat er een aantal frappante gelijkenissen bestaan tussen het jodendom en de islam. Bij het vak ‘christendom en islam’ werd ik nogal op de proef gesteld. In dat vak lazen we brieven die moslims en christenen naar elkaar stuurden en onder elkaar verspreidden. Sommigen waren zeer aangenaam om te bestuderen want ze toonden de vreedzame toestand waarin de christenen en moslims in het Midden-Oosten met elkaar samenleefden. Andere brieven waren harder en polemisch waarbij men vooral trachtte de ander mentaal te ondermijnen. Gelukkig was de professor zeer neutraal en bracht hij andere brieven als weerwoord op zulke brieven of probeerde hij de brieven zo veel mogelijk te kaderen.

De examens staan vandaag voor de deur, het einde van het schakelprogramma is dus in zicht. Ik ben alvast zeer benieuwd naar de mastervakken volgend jaar!

Hamza, student in het schakelprogramma islamitische theologie en godsdienstwetenschappen

Ik heb altijd al gedroomd om voor een klas te staan en mijn passie voor de islamitische godsdienst over te brengen. In 2011 heb ik de eerste stap gezet om mijn droom waar te maken, ik studeerde namelijk als leerkracht islamitische godsdienst en mocht onmiddellijk voltijds aan de slag gaan. Na enkele jaren te hebben lesgegeven in het regulier en buitengewoon secundair onderwijs begon ik terug te hunkeren naar achter de schoolbanken te zitten en kennis te vergaren. Als bij een openbaring zag ik plots overal informatie opduiken rond de nieuwe opleiding islamitische godsdienst en godsdienstwetenschappen aan de KU Leuven.

Ik herinner mij dat ik reeds een half jaar voordat de opleiding effectief ging beginnen bij de trajectbegeleider langs ging om informatie in te winnen. Uit enthousiasme was ik reeds drie uur te vroeg op mijn afspraak, maar werd ik toch vriendelijk onthaald. Hierbij heb ik allerlei informatie kunnen inwinnen over de praktische kant van de opleiding (combinatie werk en studeren, inhoud van de vakken, hoeveel vakken ik het best in één keer zou opnemen,…).  Ik ben na dit boeiend gesprek onmiddellijk op zoek gegaan naar de nodige lesboeken en ik kon niet wachten om de lessen te beginnen. Alvorens ik van mijn professionele bachelor naar de Master in de Wereldgodsdiensten kon overgaan, diende ik eerst een schakeltraject te volgen. Dit schakeltraject bestond uit veertien uiteenlopende vakken die je een sterke bagage geven als voorbereiding voor de Masteropleiding. Godsdienstige ontwikkelingspsychologie, geschiedenis van het Midden-Oosten, fundamentele wijsbegeerte en christendom zijn maar een paar voorbeelden van vakken uit het schakeltraject. Aangezien ik hiervoor voornamelijk lectuur die las die gerelateerd was met de islamitische godsdienst, hebben deze vakken enorm mijn blik verruimd. Ook in mijn dagelijks leven merkte ik dat ik plots over elk onderwerp kon meepraten…. Nietzsche, de Balfour-verklaring en Franciscus van Assisi waren plots geen onbekende gegevens meer voor mij.  De zelfstudiepaketten die werden opgesteld voor werkstudenten zorgden voor de nodige leidraad en dankzij examenspreiding kon ik zelf bepalen wanneer ik welke examens aflegde. Ik moet eerlijk toegeven dat deze flexibiliteit mijn slaagkansen aanzienlijk heeft verhoogd. Als kers op de taart moest ik voor deze opleiding een scriptie schrijven, een soort van mini-thesis. Ik heb gekozen om een hoofdstuk uit de Koran in een hedendaagse context te plaatsen. Dit was een grote uitdaging maar enorm leerrijk. De vakken zoals academisch Nederlands en Engels geven een grote ondersteuning bij het maken van een dergelijke scriptie.

Al bij al kan ik samenvatten… Wil je je blik verruimen? Wil je participeren aan het maatschappelijk interreligieus debat? Wil je je kennis uitbreiden rond de verschillende godsdiensten? Dan is deze opleiding zeker iets voor jou! (P.S. ik tel al de seconden dat ik aan mijn Masteropleiding kan beginnen….).

Geoffrey, werkstudent master Wereldreligies, optie islamitische theologie en godsdienstwetenschappen

Ik werk sinds 6 jaar als inspecteur van politie in de gemeente Sint-Jans-Molenbeek en kom geregeld in contact met de moslimgemeenschap. Teneinde de gewoonten en percepties van deze gemeenschap beter te begrijpen, leek mij een basiskennis van de islam noodzakelijk. Vanuit deze behoefte kwam dan ook mijn interesse voor deze opleiding tot stand. Als werkstudent heb ik ondertussen bijna mijn eerste opleidingsjaar afgerond. De verschillende vakken die ik tot nu toe heb gevolgd, hebben mij een beter zicht gegeven op de verschillende tradities van een boeiende maar weliswaar complexe religie. In de praktijk vertaalt dit zich in een vlotter contact met de moslimgemeenschap waardoor ik hen een betere dienstverlening kan garanderen. 

Tijdens de lessen wordt er bovendien regelmatig ingepikt op hedendaagse topics in onze maatschappij (zoals vb. de recente terroristische aanslagen, de snelle islamitische radicalisering bij jongeren,…) die dankzij de interacties tussen studenten en gastsprekers, maar die vooral dankzij de deskundigheid van de professoren, voor zeer interessante debatten zorgen. De combinatie van deze opleiding met mijn achtergrond als criminoloog, helpt me bijgevolg een beter zicht te krijgen op de verschillende problematieken in mijn politiezone en versterkt het preventieve aspect van mijn ambt.

Julia, afgestudeerd in 2015
 

De master in de Wereldreligies gaf mij de kans om verder te bouwen op de kennis die ik had opgedaan tijdens mijn studies Criminologie. Na mijn stage op de afdeling kinderverhoor van de politie was ik nieuwsgierig geworden naar de rol die een islamitische opvoeding speelt in hoe kinderen kunnen spreken over hun ervaringen van seksueel misbruik. Ik ben nog steeds heel blij dat de opleiding mij de vrijheid gaf om dit te onderzoeken onder de vorm van veldwerk en een daarop voortbouwende thesis. Ik werd hierbij zeer goed begeleid. Zo werd ik voor het veldwerkproces gecoached door Francis Van den Noortgaete, docenten zoals Naïma Lafrarchi hielpen mij bij het zoeken naar goede respondenten om te interviewen en mijn promotor Professor Annemie Dillen stond mij bij in alle aspecten van mijn thesis die nadien in samenwerking met haar werd gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift. Na mijn studies heb ik veel gereisd door Azië en het was fijn om daarbij kennis te hebben over de religies die in die regio’s prominent aanwezig zijn. Los van de academische kant was het een fijne ervaring om in een multiculturele groep studenten terecht te komen met elk hun academische achtergrond en insteek. Een groepje van ons komt, nu bijna een jaar na de opleiding, nog steeds regelmatig samen.

Angelique, godsdienstleerkracht in Brussel

Na jarenlange praktijkervaring als godsdienstleerkracht in een Brusselse TSO-BSO-KSO school waar ongeveer 75% leerlingen moslim zijn, gaf de opleiding Islamitische Theologie mij een enorme boost. Een unieke inkijk in de hedendaagse academische debatten rond Islamitische bronnen, ethische thema's en recht verruimden mijn blik en versterkten mijn positie als leraar. Kennis van Koran en traditie wordt uitgediept en geplaatst binnen een actuele context. Een geweldige en overweldigende ervaring, zowel professioneel, confessioneel als persoonlijk. 

Katharina, master in de criminologische wetenschappen, werkstudent

Deze opleiding geeft me de kans om als criminoloog sterker te staan in onze multiculturele samenleving, zonder vooroordelen over een bepaalde culturele entiteit. Door de grote keuzevrijheid is het mogelijk om het programma volledig te personaliseren.

Jorinde, bachelor in de geschiedenis

Om de grote diversiteit aan culturen en mensen beter te leren begrijpen, lijkt een kennis van de grootste godsdiensten onontbeerlijk. En wie weet ontdek je voor je zelf nog een nieuwe levensfilosofie...

Pieter, master in de psychologie

Met deze opleiding probeer ik me te sterken voor mijn positie in een multicultureel werkveld. De ruime keuze vakken zorgt voor verschillende visies op dezelfde problematiek waaruit je je eigen genuanceerde visie kunt puren.

Jana, master in de rechten

In 2015 studeerde ik af als master in de rechten. Vanuit pure interesses besloot ik daarna een volledig ander pad te bewandelen en de 'master in de wereldreligies, optie islam' af te leggen om zo mijn basisopleiding een diepere dimensie te geven. De opleiding is zeer eigentijds gezien de huidige problematiek. Een objectieve bestudering van de islam biedt de kans om zich af te zetten tegen de stijgende stigmatisering van de islam. De populatie studenten en docenten hebben allemaal verschillende achtergronden, wat vaak tot zeer interessante discussies leidt en je inzicht biedt in andere visies. Ik ben ervan overtuigd dat deze opleiding bij de studenten respect creëert voor anderen, iets wat de wereld vandaag wel kan gebruiken.

Liesbeth, master in de pedagogische wetenschappen, werkstudent

Pas afgestudeerd als pedagoge, met één been al in het werkveld, begon ik aan de opleiding. Deels vanuit een nog niet verzadigde studiehonger, deels vanuit een heel praktijkgerichte motivatie: ik hoopte in deze opleiding een aanzet te vinden om op een veelzijdige manier met allochtone gezinnen aan de slag te gaan. En, mooi meegenomen, ik kan nu beter het wereldnieuws volgen...

Narges, studente islamitische theologie en godsdienstwetenschappen

Na mijn bacheloropleiding lerarenopleiding met als vakken islamitische godsdienst en kunstvakken wilde ik nog niet meteen aan de slag als leerkracht. Ik kreeg alle pedagogische skills onder de knie maar mistte nog wat bagage om effectief les te kunnen geven. De opleiding was leerrijk maar eenzijdig. Hoewel er verplicht wordt in het onderwijs aan interreligieuze projecten te doen, kreeg ik daar tijdens de opleiding niet veel van. Net toen ik afstudeerde startte de masteropleiding islamitische theologie voor het eerst aan de KULeuven. Ik zou er eerst een schakeltraject voor moeten volgen waarbij ik meer inzicht zou krijgen in de filosofie, de monotheïstische religies, sociologie, antropologie en noem maar op. Net waar ik naar op zoek was. Ik wilde mijn kennis verbreden door de islam te kunnen vergelijken et andere religies en om godsdienst vanuit een sociologische of filosofische invalshoek te kunnen zien.

Tijdens de masteropleiding zelf kwamen ook andere religies aan bod waar ik nooit veel van wist. Als leerkracht kan ik dit inzetten tijdens mijn lessen godsdienst en tijdens interreligieuze projecten op de scholen waar ik werk. Na mijn masteropleiding heb ik ook de kans om niet enkel in het onderwijs te blijven maar ook van andere domeinen te proeven. Ik koos voor de afstudeerrichting Fiqh - islamitische ethiek vanuit eigen interesse maar ook om ooit in de toekomst in dat vakgebied te kunnen werken, bijvoorbeeld als islamitisch adviseur voor gesloten centra, gevangenissen, met moeilijke jongeren, etc.

Deze opleiding is een kans om mijn horizon te verbreden en heeft me als moslima stilaan ook spiritueler gemaakt. Er is geen één juist en één fout antwoord, er zijn meerdere mogelijkheden voor interpretatie en het is aan jou te kiezen wat het beste aanvoelt. Ik heb de kans gehad me meer te gaan verdiepen in domeinen die me interesseren op een academisch niveau zoals feminisme in de islam en andere onderwerpen die mijn kritischer hebben doen opstellen tegenover een heleboel kwesties die in de moslimwereld op een héél conservatieve, traditionele of vaak ook gewoon culturele manier worden bekeken terwijl de islam daar wel heel kritisch in is. Op religieus vlak is het een verrijking geweest – en nog steeds – voor mij en een persoonlijke zoektocht naar God.

Contact

Heb je vragen over de opleiding Master in de Wereldreligies?

 • Kom langs tijdens de permanentie, telkens op woensdag van 11u tot 13u30 in lokaal COVE 00.27
 • Of maak dan een afspraak met de studieloopbaanbegeleiders. Dit kan best via mail: wereldreligies@kuleuven.be  
  • Sander Vloeberghs (016 37 75 89)