U bent hier: Home / Algemeen / welkom

Welkomstwoord van de decaan

Beste bezoekster/bezoeker,

Van harte welkom op de homepage van de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven. Onze Faculteit behoort tot de oudste theologische faculteiten ter wereld. Sinds 1432 hebben duizenden studenten hun weg tot bij haar gevonden. Tot op vandaag wil ze reflecteren over de plaats en de rol van de christelijke godsdienst in de telkens veranderende contexten waarin vele generaties leven. Dat hierbij aan de KU Leuven de katholieke traditie een bijzondere plaats krijgt, zal niet verbazen. Het onderwijs en onderzoek aan onze Faculteit is steeds gekenmerkt door een zorgzame omgang met het verleden, een grote betrokkenheid op het heden en een hoopvol geloof in een betere toekomst.

Ook vandaag gaat dit verhaal verder. Met op degelijk onderzoek gebaseerd onderwijs streeft een enthousiaste groep van professoren en onderzoekers er naar om studenten uit binnen- en buitenland een vorming te geven die hen voorbereidt om op professionele wijze aan de slag te gaan in de vele domeinen waar deze studierichting toegang toe geeft. En de beroepsmogelijkheden zijn divers: onze afgestudeerden vinden werk in onderwijs, onderzoek, pastoraat, sociale organisaties, enz. Ze werken in contexten waar ze echt een verschil maken. Vandaar dat in ons opleidingsproject veel ruimte is voor de studie van de christelijke theologie in dialoog met andere wereldgodsdiensten en andere menswetenschappen. Wat de andere wereldgodsdiensten betreft, zijn het vooral de ‘religies van het boek’ die een bijzondere plaats krijgen: Islam en Jodendom.

Een theologie die vruchtbaar wil zijn, dient open te staan voor de cultuur waarin godsdiensten hun plaats krijgen of proberen te verwerven. Het is steeds één van de ambities van deze Faculteit geweest om mensen te vormen die daadwerkelijk hun rol opnemen in Kerk en samenleving. De Faculteit vindt het trouwens zeer belangrijk dat allen zich, studenten, professoren, medewerksters en medewerkers, ieder op hun eigen wijze, actief betrokken weten op de samenleving en zich hiervoor inzetten. Onderwijs, onderzoek en dienstverlening zijn dan ook de drie pijlers waarop het facultaire leven steunt en waarvoor het internationaal erkenning en waardering krijgt. Jaar na jaar mag onze Faculteit veel nieuwe internationale studenten welkom heten die zich aanmelden voor het volledige programma in het Engels dat onze Faculteit aanbiedt. Door hun rijke verscheidenheid qua achtergrond en afkomst dragen ze bij tot de eigen dynamiek van de Faculteit.

Deze studenten en vele andere buitenlandse onderzoekers weten dat onze Faculteit beschikt over één van de grootste en rijkste theologische bibliotheken ter wereld. Gelegen in het hart van de stad, is onze Faculteit ook een uitstekende locatie voor de vele congressen en symposia die door onze collega’s worden georganiseerd.

Tijdens uw verdere zoektocht op de facultaire webpagina’s kan u algemene informatie over de Faculteit en een schets van haar geschiedenis vinden, een geschiedenis waar wij trots op zijn, zo trots dat wij ook vandaag proberen uitstekend onderwijs, diepgravend onderzoek en zinvolle dienstverlening samen te brengen in het project Faculteit Theologie en Religiewetenschappen. Ik wens u een boeiende wandeling langs onze webpages.

Mathijs Lamberigts, decaan