Full texts

List of digitised full texts with links
Study and Documentation Centre "Capuchins in the Low Countries"
Friary at Leuven
List of works digitized by our Centre (via Lias) and by other institutions

Clicking on the   , -icon will lead to the digitized version of the item.

Storage and preservation of the images digitized by the centre is done by 

 

The documents are alphabetically organized in 5 parts :

Archival documents Old theses Old prints Modern books Journals

 

    


Archival documents (ACB)

 • Acta capitulorum generalium et provincialium [...] Provinciae Belgicae et Flandriae, an. 1585-1678 (ms., Archief ACB. III, 1006)

digitized by Tim Denecker

 • Acta capitulorum generalium et provincialium [...] Provinciae Flandriae, an. 1680-1735 (ms., Archief ACB. III, 1007)

digitized by Tim Denecker

 • Acta capitulorum generalium et provincialium [...] Provinciae Flandriae, an. 1736-1796 (ms., Archief ACB. III, 1008)

digitized by Tim Denecker

 • Acta capitularia an. 1730-1773 (ms., Archief ACB. III, 1008bis)

digitized by Tim Denecker

 • Acta capitulorum Provinciae Flandricae, Capitularia nationalia 1782-1789 (ms., Archief ACB. III, 1009)

digitized by Tim Denecker

digitized by Lina Mathys

 • ALBERTUS of 's-Hertogenbosch, Reguliere constitutien van de religieusen des penitentie van het derde order ghereformeerd vande glorieusen seraphischen vader st Francois ghemeenemick gheseijt capucinessen (ms. Archief ACB. III, 13085)

digitized by Lina Mathys

 • Annotata quaedam brevia quomodo et quando paters Capucini primum in Belgium venerint (ms., Archief ACB. III, 9513)

digitized by Lina Mathys

 • Ceremoniae et observantiae in nostra congregatione Gandensi ordinatae anno Domini 1594 (ms, Archief ACB. III, 5008)

digitized by Lina Mathys

 • Compendium theologiae capucino-seraphicae divisum in tres partes, liber primus continens theologiam speculativam [...] (ms., Archief ACB. III, 5055)

digitized by Lina Mathys

 • Corte chronycke ende verhael van het beghin ende voortganck van d'Orden van Sti Francisci item van die Reforme der Capucijnenbroeders ende selve ghecomen syn ende ...in Nederlant (ms., Archief ACB. III, 9512)

digitized by Geert Van Reyn

 • DAMIANUS of Bourbourg, De origine conventum Provinciae Flandriae (ms., Archief ACB, III.7031)

digitized by Lina Mathys

 • Effigies et elogia ministrorum generalium et aliorum ... (ms. Archief ACB. III, 3008)

digitized by Lina Mathys

 • Elogia virorum Ordinis ff. capucinorum (ms., Archief ACB. III, 9613)

digitized by Lina Mathys

 • IVO of Brussels, Registrum secretariatus provincialis seu formulare ad omnes expeditiones a secretario facendas (ms., Archief ACB. III, 7016)

digitized by Lina Mathys

 • JOANNES EVANGELISTA a 's-Hertogenbosch, Een geestlyck tractaet [= het Rijk Gods...]"  (ms., Archief ACB. III, 5034)
  • ​Added work (from scan 447 onwards): "Dit is ghetrocken uit een Spaens boecxken genaemt het leven des geest on gebedt te connen houwen ende vereenicht met Godt te wesen gemaeckt door D. Anthonius de Rosas priester ende doctor, int jaer 1628 tot Madrid" 

digitized by Lina Mathys

 • Libellus stationum p. FF. m. Capucinorum per totam Provinciam Flandriae in unoquoque conventu... (ms., Archief, ACB. III, 7015)

digitized by Lina Mathys

 • [Mengelingen] : redevoering over de naaktheid der mammen der vrouwen door eenen eerwaardigen vader kapucienen ; redevoering ten voordele der hoorndragerij, (ms., Archief ACB. III, 7062)

digitized by Lina Mathys

 • MICHIEL of Wersbeek, Corte beschryvinge van verscheijde steden, soo van Brabant, Luijck, Vlaenderen, Vrankrijk, Parijs, Weenen, Roomen ... (ms., Archief ACB. III, 7056)

digitized by Lina Mathys

 • MICHIEL of Wersbeek, Corte beschryvinge van vele steden, landen, provincien & coninckrijken des werels, met bijvoeginge van verschyde levens der heyligen, als ook van de verhevendheyd van de Engelsche groetenisse vande h. Maget & Moeder Godts Maria (ms., Archief ACB. III, 7057)

digitized by Lina Mathys

 • Modus procedendi iuridice contra criminosos in sacro nostro ordine fratrum minorum capucinorum s. ti Francisci, scriptus anno 1627 (ms., Archief ACB. III, 7054)

digitized by Hilda Jaubin

 • Origines conventuum fratrum capucinorum provinciae Flandro-Belgicae (ms., Archief ACB. III, 9510 ; see also ACB. III, 1005 and III, 9506)

digitized by Lina Mathys

 • PHILIPPUS of Cambrai, De provinciis Belgicis fratrum capucinorum (ms., Archief ACB. III, 1015)

digitized by Lina Mathys

 • Receuil des copies des documents, oeuvres, et lettres qui concernent le grand convent des capucins de Liege (ms., GBIB, 106 X LIEG 1729 R / F° HS)

digitized by Tim Denecker

 • Testamentum R.P. Laurentius Zoenen Breani, S. Theol. Licent., canonici S. Petri Lovani, ubi legat domum in civitate Breana a capucinis Mosacensibus inhabitandam tempore praedicationum quadragesimalium [= Zoenius' last will (KU Leuven, GBIB, ACB.I, 4879)]
>>click here<<

digitized by Geert Van Reyn


Top


 

Old theses

 • O.F.M.Cap., 58 theses in the Low Countries (18th century)

see also the Repertorium of these theses for an overview, as well as the personae

digitized by Tim Denecker

Top


 

Old Prints

 • ALBERTUS of 's-Hertogenbosch, Den boom des levens gheplant in den lusthof der seraphiecke religie van den h. Vader en patriarch Franciscus, 1701 (KU Leuven, GBIB, 2-004568/A)

digitized by Lina Mathys

 • ALBERTUS of 's-Hertogenbosch, Het geestelyck verborgen manna tot een spys ghegheven, Antwerp, 176X (KU Leuven, GBIB, 2-004590/A)

digitized by Lina Mathys

 • ALBERTUS of 's-Hertogenbosch, Het goddelyk kamerken met syne toe-behoorten ende fundamenten, bereyt voor den hemelschen bruydegom komende tot de ziele door de H. Communie , Antwerp, 1779 (KU Leuven, GBIB, 2-004594/A)

digitized by Lina Mathys

 • ALBERTUS of 's-Hertogenbosch, Litanien en de kleyne ghetyden met devote ghebeden tot Maria in Schrey-boom op haere droeve wee-en, Ghent, 1720 (KU Leuven, GBIB. 2-004604/A)

digitized by Lina Mathys

 • Catalogus scriptorum ordinis minorum s. Francisci capuccinorum ab anno 1747 usque ad annum 1852 sive Appendix ad Bibliothecam scriptorum capuccinorum a P. Bernardo Bononiensi, Rome, 1852 (KU Leuven, GBIB, A271.36 OD)

digitized by Hilda Jaubin

 • Chorographica descriptio provinciarum, et conventuum fratrum minorum S. Francisci Capucinorum, Turin, 1649 (KU Leuven, GBIB, P912.271/Q° CHOR)

digitized by Tim Denecker

 • Chorographica descriptio provinciarum, et conventuum fratrum minorum S. Francisci Capucinorum, Milan, 1721 (KU Leuven, GBIB, P912.271/Q° CHOR 1721A)

digitized by Tim Denecker

 • CONSTANTINUS of Barbanson, Les secrets sentiers de l'amour divin. esquels est cachee la vraye sapience celeste & le royaume de Dieu en nos ames, Cologne, 1623 (KU Leuven, GBIB, 2-004815/A).

digitized by Daniël De Rycke

 • De reguliere constitutien van de religieusen van de penitentie van het gereformeerde derde orden van den glorieusen seraphynschen vader s. Franciscus gemeenelyk genoemd capucinerssen, Bruges, 1834 (KU leuven, GBIB, 2-007329/A)

digitized by Lina Mathys

 • FRANCISCUS MARIA of Brussels, Theologia capucino-seraphica scholastica. Dè locis TT., Deo [...] Uno, Trino, creatore, redemptore, fine ultimo ... , Ghent, 1705 (KU Leuven, GBIB, 2-009178/B)

digitized by Lina Mathys

 • Pieter-Francis-Dominiq VERVISCH (AUXILIUS of Moorslede), Wonderbaer en rugtbaer leven van den ex-pater Auxilius van Moorslede, alias Pieter-Francis-Dominiq Vervisch [...] V. 1 : Behelzende de zeldzaemste avanturen van zyn leven als capucin, Maastricht, 1792? (KU Leuven, GBIB, 2-008918/B 1)

digitized by Lina Mathys

 • Pieter-Francis-Dominiq VERVISCH (AUXILIUS of Moorslede), Wonderbaer en rugtbaer leven van den ex-pater Auxilius van Moorslede, alias Pieter-Francis-Dominiq Vervisch [...] V. 2 : Behelzende de zeldzaemste gevallen als wereldlyken priester, Liefkenshoek, 1792? (KU Leuven, GBIB, 2-008918/B 2)

digitized by Lina Mathys

 • Pieter-Francis-Dominiq VERVISCH (AUXILIUS of Moorslede), Wonderbaer en rugtbaer leven van den ex-pater Auxilius van Moorslede, alias Pieter-Francis-Dominiq Vervisch [...] V. 3 : Behelzende de zeldzaemste avanturen van zyn leven als krygs-pastor, veld-paepe ofte aumonier, Waregem, 1792? (KU Leuven, GBIB, 2-008918/B 3)

digitized by Lina Mathys

 • SERAPHINUS of Bruges, Bly-eindigh treur-spel : De goddelijcke voorsienigheyd beproeft, in Bertulpho en Ansbertâ, de deught der minzaemheyd : en ondersteunt het voornemen van een vaste getrouwigheyd. wordende alles toe-gevoeght aen de liefde van Christi menscheyd, Bruges, 1720 (KU Leuven, GBIB, 2-005672/A)

digitized by Geert Van Reyn

 • SERAPHINUS of Bruges, Het boecxken van de vier uytersten en eenige by-voeghsels om in onse uytersten getroost te wesen, 2nd print, Maastricht, 1711 (KU Leuven, GBIB, 248.159 BOEC)

digitized by Geert Van Reyn

 • THEODORUS of 's-Hertogenbosch, Exercitia spiritualia octo dierum ad usum clericorum, Leuven, 1762 (KU Leuven, GBIB, 2-005675/A)

digitized by Lina Mathys

 • VENANTIUS of Torino, Ordinationes et decisiones capitulorum generalium ordinis ff. min. ss. Francisci capuccinorum, Rome, 1851 (KU Leuven, GBIB, 2-011209/B)

digitized by Lina Mathys


Top


 

Modern Studies helpful for research on the Capuchins

 • HILDEBRAND [of Hooglede], De kapucijnen in de Nederlanden en het prinsbisdom Luik, 1945-1956, 10 v. (KU Leuven, GBIB, M271.360.49 HILD)
>>click here<<

digitized by Lina Mathys

 • HILDEBRAND [of Hooglede], Miscellanea, 4 v., 2000 (collection of articles by Hildebrand about the Capuchins. (KU Leuven, GBIB)
>>click here<<

digitized by Lina Mathys

 • HILDEBRAND [of Hooglede], Het Vlaamsgezinde dagblad "De Belgische Standaard" van de kapucijn Ildefons Peeters, 1915-1919 (KU Leuven, GBIB)
>>click here<<

digitized by Geert Van Reyn

 • HILDEBRAND [of Hooglede], Les Capucins en Belgique et au Nord de la France : Synthèse historique illustré (Anvers : Archives de capucins, 1957) (KU Leuven, GBIB)
>>click here<<

digitized by Geert Van Reyn

 • Necrologium van de Vlaams-Belgische Provincie vanaf haar oprichting op 4 juli 1958 tot en met 1979 (Getrokken uit Vox Minorum) (KU Leuven, GBIB, ACB.III, 12014, 1-4)
>>click here<<

digitized by Geert Van Reyn


Top


 

List of works freely made available by other institutions

 • ALBERTUS of 's-Hertogenbosch, Den boom des levens gheplant in den lusthof der seraphiecke religie van den h. Vader en patriarch Franciscus (Leuven : Stryckwant, 1701)
 • ANTONIUS of Córdoba, Dilucida expositio super regulam fratrum minorum, ex varia multiplique authorum lectione diligenter collecta [...] Nunc denuo recognita, variis notis illustrata, triplicique indice copioso locupletata : per fratrem Petrum Navarrum (Matriti : Ludovicus Sanctius,1616)
 • ANTONIUS of Córdoba, Expositio regulae fratrum minorum ex varia multiplicique autorum lectione diligenter collecta (Lovanii : Iacobus Bathenius, 1550).
 • ANTONIUS of Tienen, Geestelycke oeffeninge voor novitien ofte beginnende religieuzen, die van Godt geroepen zijn tot de religie van de eerw. pp. capucinen, om in korten tydt van werelts, een geestelijck, en innigh mensch te worden, waer by gevoeght is eene oeffeninge van thien dagen, voor de welcke Paulus den V. ieder keer verleent vollen aflaet (Leuven : Guiliam Stryckwant, 1718)
 • BASILIUS of Rouen, Uytersten wille ende treffelijcke brieven van den eerw. P. basilius van Roan, Capucien [...] predikant [...] weder ghekeert, tot de heylighe Romsche kercke, Antwerp, C. Woons, 1650, [6], 111, [1] p.
 • BENEDICTUS of Aalst, Triump der Capucinen tot lof-prael van den wyt-beroemden Godt-minne-straelende broeder den h. Felix minderbroeder Capucin beleyder in het ghetal der heyligen geschreven den 22. mey 1712 door syn heyligheyt den paus Clemens den XI. op-ghedraeghen door de Capucinen binnen Brugghe aen de seer edele, wyse ende voorsienighe heeren, mijn-heeren burgh-meesters, schepenen ende raeden der stede van Brugghe op de feeste van syne solemnele canonizatie der 25. der speltmaend 1712 in rym gestelt door p. Benedictus van Aelst, vic. cap. onw., Bruges, M. Vander Meulen, [s.d.], [6] p.
 • BERNARDINUS of Ghent, Uytlegginghe op den reghel der minder-broeders volgens de verklaeringe der pausen, namentlijk van Nicolaus den III ende Clemens den V, als oock van andere vermaerde uytleggers der pp. minder-broeders, soo capucinen als observanten (Ghent : Maximiliaen Graet (heirs), 1705)
 • Constitutioni de frati minori capuccini di S. Francesco (Roma, 1609)
 • Constitutions regulieres des freres mineurs capucins de l'ordre de sainct François (Lyon, 1623)
 • CYPRIAN of Antwerp, Lectiones paraeneticae ad regulam seraphici patres S. Francisci (Coloniae Agrippinae : A. Kempens, 1625)
 • FRANCISCA MARIA of Brussels, Theologia capucino-seraphica scholastica et moralis. Pars prima, Ghent, J. Eton, 1715
 • GREGORIO da Napoli, Regola unica del serafico S. Francesco, con la dichiaratione fatta da diversi sommi pontefici (Venetia : Girolamo Polo, 1589)
 • HIERONYMUS a Politio, Expositio f. Hieronymi a Politio Siculi ordinis fratrum minorum capuccinorum. Cum dubiis excussis in regulam seraphici patriarchae S. Francisci eiusdem ordinis fundatoris, Napels, 1606
 • Pieter-Francis Dominique VERVISCH (AUXILIUS of Moorslede), Quaestiones scripturisticae in communem utilitatem ordine alphabetico digestae (Ghent, Ludovicus le Maire, 1788), 486 p.
 • Pieter-Francis Dominique VERVISCH (AUXILIUS of Moorslede), Wonderbaer en rugtbaar leven van den ex-pater Auxilius, alias Pieter-Francis-Dominiq Vervisch [...] (Maastricht, Wauters Dronkers, 1792?), 3 v.
 • Regula und Testament sampt den Constitutionibus der minderen Brüeder dess heyligen Francisci Ordens die Capuciner genandt (Innsbruck, 1644)
 • Regula et testamentum seraphici p.n.s. Francisci; et super eamdem declarationes summorum pontificum Nicolai III. et Clementis V. et alia quaedam servientia usui ff. minorum s. Francisci capucinorum (Antwerp, 1644)
 • VENANTIUS a Torino, Ordinationes et decisiones capitulorum generalium ordinis ff. min. ss. Francisci capuccinorum, (Roma : Bertenelli,  1851), 436 p.
 • ZACCHARIAS of Bovero, Directorium fori iudicalis pro regularibus, usui fratrum minorum qui vulgo capuccini nuncupantur (Torino : Aloysius Pizzamilius, 1624),

Top


 

Two journals of the Flemish Capuchins digitally available: 


Top